دستِ ما کوتاه و بر نخیلی مانده است/در بیابانی که دارد آه و زاری بیش ازین