زندگی چیزی نیست که لب طاقچه عادت از یادمن و تو برود- خسرو شکیبایی