وقتی توفان تمام میشود، یادت نمی آید چطور از دل آن گذشتی.