دیشب برای پیدا کردن صورت زیبایت تمام دفتر های خواب را ورق زدم…